نقشه دفتر شادی و غم و اندیشه

با شما در شادی و غم و اندیشه * میخره و میفروشه همیشه