بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

صورت حساب پکیج طایفه (بسته نرم افزاری) به قرار ذیل است

صورت حساب پکیج طایفه

۱- کتابخانه منزل از نوع ممتاز هشت گیگابایت بیست عدد  چهارصد هزار تومان.

۲- کتابخانه منزل از نوع خوب چهار گیگابایت سی عدد  سیصد هزار تومان. 

۳- کتابخانه منزل از نوع اصلی هفتصد مگابایت بیست عدد  صد هزار تومان.

پشتیبانی کتابخانه منزل درهر سه درجه در وب سایت کتابگو  http://www.ketabgo.ir/

۴- سی دی صوت قرآن برای خودرو و دستگاه های پیشرفته و اطلاعیه های چاپی ده عدد صد هزار تومان.

۵- رمز محتوای محافظت شده ۷۷ وب سایت ملا نایینی به غیر از https://shopramz.ir  پنجتاه و پنج عدد. مبلغ ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان. مدت اعتبار دو سال است و حق جایگزینی وب سایتها محفوظ است. از تاریخ————————–تا تاریخ————————-پشتیبانی رمز در وب سایت http://www.vajd.ir/

۶- نشانی ایمیل ممتاز چهل عدد. دو میلیون تومان.

۷- نشانی ایمیل خوب شصت عدد. نهصد هزار تومان.

پشتیبانی نشانی ایمیل خوب و ممتاز  در وب سایت  http://yallah.ir/ و http://yallah.ir/farsi/ و این ۷۰ وب سایت دفتر کل ایمیل ملا نایینی.

aldin.ir

alayn.ir

addeen.ir

al-naeini.ir

al-din.ir

ad-din.ir

abdoh.ir

ba-qoran.ir

ba110.ir

ba72.ir

ba14.ir

ba5.ir

azwaj.ir

ardhe.ir

borov.ir

beres.ir

beras.ir

behresan.ir

behras.ir

bahname.ir

baqoran.ir

enni.ir

ennama.ir

dorrha.ir

dorha.ir

buru.ir

buro.ir

boru.ir

haza.ir

gherat.ir

fouz.ir

foroshiye.ir

filek.ir

filebar.ir

envan.ir

macum.ir

maaraz.ir

khayr.ir

janami.ir

ii72.ir

i72.ir

hobb.ir

o40.ir

neyl.ir

nayl.ir

nayel.ir

naele.ir

nael.ir

mufid.ir

qasde.ir

qarat.ir

onsa.ir

orfy.ir

orfi.ir

o72.ir

o70.ir

ya110.ir

ya5.ir

ya1.ir

talak.ir

talac.ir

qesar.ir

qasire.ir

zayf.ir

zargv.ir

zargo.ir

ya135.ir

۱۳۵-۲۱۴٫ir

۱۳۵۲۱۴٫ir

۷-۲٫ir

 

جمع کل: هشت میلیون و دویست هزار تومان با تخفیف پنج میلیون تومان.

فروشنده: نام و نام خانوادگی؛ تلفن همراه؛   امضاء   خریدار: نام و نام خانوادگی؛ تلفن همراه مهم؛  امضاء


نمونه سند ایمیل خوب از دفتر کل ایمیل ملا نایینی


نمونه سند ایمیل

ثروت دفتر شادی و غم و اندیشه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شرح به صورت خلاصه

الف: دفتر کل ایمیل

دفتر کل ایمیل ملا نایینی دارای هفتاد وبسایت به ثبت رسیده است. در نشانی اینترنتی http://yallah.ir/ می توانید آنها را ملاحظه فرمایید.

هر وبسایت حد اقل هزار ایمیل ممتاز دارد. که میشود هفتاد هزار ایمیل ممتاز که نرخ فعلی آن پنجاه هزار تومان است جمعا قیمبت ایمیلهای ممتاز ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر وبسایت یک میلیون ایمیل خوب دارد. که در نتیجه می شود هفتاد میلیون ایمیل خوب که نرخ فعلی (۱۳۹۴) هر ایمیل خوب پانزده هزار تومان است. جمعا می شود ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.

باء: کتابخانه منزل

کتابخانه منزل طراحی شده در سه رده با داشتن سیصد جلد کتاب و بیش شش هزار فایل در نوع ممتاز عالی خود و داشتن پشتیوانه یکصد هزار جلد کتاب الکترونیک، حدود دو ملیون فایل و وبسایت کتابگو دات آی آر http://www.ketabgo.ir/ ارزش مادی آن مشابه دفتر ایمیل ارزیابی می شود.

جیم: پنجاه وبسایت

جیم: پنجاه وبسایت و تعدای وبلاگ به شرح مذکور در وبسایت http://www.vajd.ir/ رمز مطالب محافظت شده آن برای کوتاه مدت و اشتراک (۱۳۹۴) سالیانه ۲۵۰۰۰ تومان به فروش میرسد. که ارزش مادی آنها هم مشابه دفتر کل ایمیل ارزیابی می شود.

بنابر این صرف نظر از تألیفات و طرح های منتشر نشده و بعضی جزئیات دیگر ثروت دفتر شادی و غم و اندیشه ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ارزیابی می شود که پیشبینی می شود که دو هزار میلیارد آن مخارج بسته بندی و فروش باشد.

نکته: فروش چنین سرماییه ای در طول یک نسل میسر و ممکن خواهد بود.

نکته دوم: خمس این ثروت پرداخت نگردیده است و امکان پرداخت از اصل و یا قیمت آن پس از فروش می باشد.

توتستان اندیشه

توتستان اندیشه

ثروت دفتر شادی و غم و اندیشه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شرح به صورت خلاصه

الف: دفتر کل ایمیل

دفتر کل ایمیل ملا نایینی دارای هفتاد وبسایت به ثبت رسیده است. در نشانی اینترنتی http://yallah.ir/ می توانید آنها را ملاحظه فرمایید.

هر وبسایت حد اقل هزار ایمیل ممتاز دارد. که میشود هفتاد هزار ایمیل ممتاز که نرخ فعلی آن پنجاه هزار تومان است جمعا قیمبت ایمیلهای ممتاز ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر وبسایت یک میلیون ایمیل خوب دارد. که در نتیجه می شود هفتاد میلیون ایمیل خوب که نرخ فعلی (۱۳۹۴) هر ایمیل خوب پانزده هزار تومان است. جمعا می شود ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.

باء: کتابخانه منزل

کتابخانه منزل طراحی شده در سه رده با داشتن سیصد جلد کتاب و بیش شش هزار فایل در نوع ممتاز عالی خود و داشتن پشتیوانه یکصد هزار جلد کتاب الکترونیک، حدود دو ملیون فایل و وبسایت کتابگو دات آی آر http://www.ketabgo.ir/ ارزش مادی آن مشابه دفتر ایمیل ارزیابی می شود.

جیم: پنجاه وبسایت

جیم: پنجاه وبسایت و تعدای وبلاگ به شرح مذکور در وبسایت http://www.vajd.ir/ رمز مطالب محافظت شده آن برای کوتاه مدت و اشتراک (۱۳۹۴) سالیانه ۲۵۰۰۰ تومان به فروش میرسد. که ارزش مادی آنها هم مشابه دفتر کل ایمیل ارزیابی می شود.

بنابر این صرف نظر از تألیفات و طرح های منتشر نشده و بعضی جزئیات دیگر ثروت دفتر شادی و غم و اندیشه ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ارزیابی می شود که پیشبینی می شود که دو هزار میلیارد آن مخارج بسته بندی و فروش باشد.

نکته: فروش چنین سرماییه ای در طول یک نسل میسر و ممکن خواهد بود.

نکته دوم: خمس این ثروت پرداخت نگردیده است و امکان پرداخت از اصل و یا قیمت آن پس از فروش می باشد.

توتستان اندیشه

توتستان اندیشه

ثروت دفتر شادی و غم و اندیشه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شرح به صورت خلاصه

الف: دفتر کل ایمیل

دفتر کل ایمیل ملا نایینی دارای هفتاد وبسایت به ثبت رسیده است. در نشانی اینترنتی http://yallah.ir/ می توانید آنها را ملاحظه فرمایید.

هر وبسایت حد اقل هزار ایمیل ممتاز دارد. که میشود هفتاد هزار ایمیل ممتاز که نرخ فعلی آن پنجاه هزار تومان است جمعا قیمبت ایمیلهای ممتاز  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر وبسایت یک میلیون ایمیل خوب دارد. که در نتیجه می شود هفتاد میلیون ایمیل خوب که نرخ فعلی (۱۳۹۴) هر ایمیل خوب پانزده هزار تومان است. جمعا می شود  ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.

باء: کتابخانه منزل

کتابخانه منزل طراحی شده در سه رده با داشتن سیصد جلد کتاب و بیش شش هزار فایل در نوع ممتاز عالی خود و داشتن پشتیوانه یکصد هزار جلد کتاب الکترونیک، حدود دو ملیون فایل و وبسایت کتابگو دات آی آر http://www.ketabgo.ir/ ارزش مادی آن مشابه دفتر ایمیل ارزیابی می شود.

جیم: پنجاه وبسایت

جیم: پنجاه وبسایت و تعدای وبلاگ به شرح مذکور در وبسایت http://www.vajd.ir/ رمز مطالب محافظت شده آن برای کوتاه مدت و اشتراک (۱۳۹۴) سالیانه  ۲۵۰۰۰ تومان به فروش میرسد. که ارزش مادی آنها هم مشابه دفتر کل ایمیل ارزیابی می شود.

بنابر این صرف نظر از تألیفات و طرح های منتشر نشده و بعضی جزئیات دیگر ثروت دفتر شادی و غم و اندیشه  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ارزیابی می شود که پیشبینی می شود که دو هزار میلیارد آن مخارج بسته بندی و فروش باشد.

نکته: فروش چنین سرماییه ای در طول یک نسل میسر و ممکن خواهد بود.

نکته دوم: خمس این ثروت پرداخت نگردیده است و امکان پرداخت از اصل و یا قیمت آن پس از فروش می باشد.

توتستان اندیشه
توتستان اندیشه

 توتستان اندیشه