صورت حساب پکیج طایفه (بسته نرم افزاری) به قرار ذیل است

صورت حساب پکیج طایفه

۱- کتابخانه منزل از نوع ممتاز هشت گیگابایت بیست عدد دو میلیون تومان.

۲- کتابخانه منزل از نوع خوب چهار گیگابایت سی عدد یک میلیون و پانصد هزار تومان. 

۳- کتابخانه منزل از نوع اصلی هفتصد مگابایت بیست عدد  پانصد هزار تومان.

پشتیبانی کتابخانه منزل درهر سه درجه در وب سایت کتابگو  http://www.ketabgo.ir/

۴- سی دی صوت قرآن برای خودرو و دستگاه های پیشرفته و اعلانیه های چاپی ده عدد پانصد هزار تومان.

۵- رمز محتوای محافظت شده ۷۰ وب سایت ملا به غیر از https://shopramz.ir  پنجاه و پنج عدد. مبلغ ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان. مدت اعتبار دو سال است و حق جایگزینی وب سایتها محفوظ است. از تاریخ————————–تا تاریخ————————-پشتیبانی رمز در وب سایت https://www.mulla.ir/

۶- نشانی ایمیل ممتاز چهل عدد. شش میلیون تومان.

۷- نشانی ایمیل خوب شصت عدد. سه میلیون ششصد هزار تومان.

پشتیبانی نشانی ایمیل خوب و ممتاز  در وب سایت  https://yallah.ir/ و https://yallah.ir/farsi/ و این ۷۰ وب سایت دفتر کل ایمیل ملا .

 70 دامنه  دفتر کل ایمیل ملا به ترتیب الفباء.

A

 addin.ir@… (الدّین)

addor.ir@… (الدّرّ)

alaly.ir@… (العلی)

alayn.ir@… (هفتاد معنای خوب دارد)

aldin.ir@… (الدین)

almail.ir@… (المیل)

alorf.ir@… (کار نیک)

ardhe.ir@… (عرضه)

azwaj.ir@… (خانواده‏ها)

B

ba5.ir@…

ba72.ir@…

bahname.ir@…(ایمیل تبلیغات: بَه نامه)

baqoran.ir@… (با قرآن)

ba-qoran.ir@… (با قرآن)

behresan.ir@… (بهرسان)

behras.ir@… (بهرس)

beras.ir@…

beres.ir@…

borov.ir@… (برو)

boru.ir@…

buro.ir@…

buru.ir@… (برو )

C

———-

D

dorha.ir@…(درّها)

E

emaile.ir@… (ایمیله)

ennama.ir@… (این است وجز این نیست. برای کلام وحیانی)

enni.ir@… (همانا من)

envan.ir@… (عنوان)

enqa.ir@… (گلچیین)

F

filebar.ir@… (فایل بر)

foroshiye.ir@… (ایمیل تجارت)

fouz.ir@…  (رستگاری)

G

————–

H

haza.ir@…  (این)

hobb.ir@…  (دوستی)

hidor.ir@…  (های درّ)

hinur.ir@…  (های نور)

hipost.ir@…  (های پست)

hizar.ir@…  (های زر)

I

   i72.ir@…

inwr.ir@… (آی نور)

itike.ir@… (آی تیکه)

J

janami.ir@…(جانمی)

K

khayr.ir@… (خیر)

L

—————

M

mufid.ir@… (مفید)

maaraz.ir@… (نمایشگاه)

N

 nael.ir@… (نائل)

naele.ir@… (نائله)

nayel.ir@… (نایل)

nayini.ir@… (نایینی)

nayl.ir@… (نَیل)

neyl.ir@… (نِیل)

O

o40.ir@… (دفتر چهل)

o70.ir@… (دفتر هفتاد)

o72.ir@… (دفتر هفتاد و دو)

ohst.ir@…  مخفف

offices happiness sadness thought

orfi.ir@… (عرفی)

orfy.ir@…  (عرفی)

onsa.ir@… (زن)

P

————–

Q

qesar.ir@…(سخن کوتاه)

qarat.ir@… (قرائة)

qasire.ir@…  (سخن کوتاه برای بانوان)

R

racy.ir@… ( راسی )

S

saey.ir@… (موقع سعی)

T

talak.ir@… (تلک)

tikeh.ir@…(تیکه)

U

————-

v

vajd.ir@… (موقع وجد)

W

————-

x

—————-

Y

ya1.ir@…

ya5.ir@…

Z

zargo.ir@…

zayf.ir@… (مهمان)

عددی

www.7-2.ir@…

جمع کل: بیست میلیون و صد و پنجاه هزار تومان با تخفیف پانزده میلیون تومان.

فروشنده: نام و نام خانوادگی؛ تلفن همراه؛   امضاء   خریدار: نام و نام خانوادگی؛ تلفن همراه مهم؛  امضاء


نمونه سند ایمیل خوب از دفتر کل ایمیل ملا


با شما در شادی و غم و اندیشه * میخره و میفروشه همیشه