صورت حساب پکیج طایفه (بسته نرم افزاری) به قرار ذیل است

صورت حساب پکیج طایفه

۱- کتابخانه منزل از نوع ممتاز هشت گیگابایت بیست عدد  چهارصد هزار تومان.

۲- کتابخانه منزل از نوع خوب چهار گیگابایت سی عدد  سیصد هزار تومان. 

۳- کتابخانه منزل از نوع اصلی هفتصد مگابایت بیست عدد  صد هزار تومان.

پشتیبانی کتابخانه منزل درهر سه درجه در وب سایت کتابگو  http://www.ketabgo.ir/

۴- سی دی صوت قرآن برای خودرو و دستگاه های پیشرفته و اطلاعیه های چاپی ده عدد صد هزار تومان.

۵- رمز محتوای محافظت شده ۷۷ وب سایت ملا نایینی به غیر از https://shopramz.ir  پنجتاه و پنج عدد. مبلغ ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان. مدت اعتبار دو سال است و حق جایگزینی وب سایتها محفوظ است. از تاریخ————————–تا تاریخ————————-پشتیبانی رمز در وب سایت http://www.vajd.ir/

۶- نشانی ایمیل ممتاز چهل عدد. دو میلیون تومان.

۷- نشانی ایمیل خوب شصت عدد. نهصد هزار تومان.

پشتیبانی نشانی ایمیل خوب و ممتاز  در وب سایت  http://yallah.ir/ و http://yallah.ir/farsi/ و این ۷۰ وب سایت دفتر کل ایمیل ملا نایینی.

aldin.ir

alayn.ir

addeen.ir

al-naeini.ir

al-din.ir

ad-din.ir

abdoh.ir

ba-qoran.ir

ba110.ir

ba72.ir

ba14.ir

ba5.ir

azwaj.ir

ardhe.ir

borov.ir

beres.ir

beras.ir

behresan.ir

behras.ir

bahname.ir

baqoran.ir

enni.ir

ennama.ir

dorrha.ir

dorha.ir

buru.ir

buro.ir

boru.ir

haza.ir

gherat.ir

fouz.ir

foroshiye.ir

filek.ir

filebar.ir

envan.ir

macum.ir

maaraz.ir

khayr.ir

janami.ir

ii72.ir

i72.ir

hobb.ir

o40.ir

neyl.ir

nayl.ir

nayel.ir

naele.ir

nael.ir

mufid.ir

qasde.ir

qarat.ir

onsa.ir

orfy.ir

orfi.ir

o72.ir

o70.ir

ya110.ir

ya5.ir

ya1.ir

talak.ir

talac.ir

qesar.ir

qasire.ir

zayf.ir

zargv.ir

zargo.ir

ya135.ir

۱۳۵-۲۱۴٫ir

۱۳۵۲۱۴٫ir

۷-۲٫ir

 

جمع کل: هشت میلیون و دویست هزار تومان با تخفیف پنج میلیون تومان.

فروشنده: نام و نام خانوادگی؛ تلفن همراه؛   امضاء   خریدار: نام و نام خانوادگی؛ تلفن همراه مهم؛  امضاء


نمونه سند ایمیل خوب از دفتر کل ایمیل ملا نایینی


نمونه سند ایمیل

با شما در شادی و غم و اندیشه * میخره و میفروشه همیشه