همه‌ی نوشته‌های ملا

صورت حساب پکیج طایفه (بسته نرم افزاری) به قرار ذیل است

صورت حساب پکیج طایفه

۱- کتابخانه منزل از نوع ممتاز هشت گیگابایت بیست عدد دو میلیون تومان.

۲- کتابخانه منزل از نوع خوب چهار گیگابایت سی عدد یک میلیون و پانصد هزار تومان. 

۳- کتابخانه منزل از نوع اصلی هفتصد مگابایت بیست عدد  پانصد هزار تومان.

پشتیبانی کتابخانه منزل درهر سه درجه در وب سایت کتابگو  http://www.ketabgo.ir/

۴- سی دی صوت قرآن برای خودرو و دستگاه های پیشرفته و اعلانیه های چاپی ده عدد پانصد هزار تومان.

۵- رمز محتوای محافظت شده ۷۰ وب سایت ملا به غیر از https://shopramz.ir  پنجاه و پنج عدد. مبلغ ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان. مدت اعتبار دو سال است و حق جایگزینی وب سایتها محفوظ است. از تاریخ————————–تا تاریخ————————-پشتیبانی رمز در وب سایت https://www.mulla.ir/

۶- نشانی ایمیل ممتاز چهل عدد. شش میلیون تومان.

۷- نشانی ایمیل خوب شصت عدد. سه میلیون ششصد هزار تومان.

پشتیبانی نشانی ایمیل خوب و ممتاز  در وب سایت  https://yallah.ir/ و https://yallah.ir/farsi/ و این ۷۰ وب سایت دفتر کل ایمیل ملا .

 70 دامنه  دفتر کل ایمیل ملا به ترتیب الفباء.

A

 addin.ir@… (الدّین)

addor.ir@… (الدّرّ)

alaly.ir@… (العلی)

alayn.ir@… (هفتاد معنای خوب دارد)

aldin.ir@… (الدین)

almail.ir@… (المیل)

alorf.ir@… (کار نیک)

ardhe.ir@… (عرضه)

azwaj.ir@… (خانواده‏ها)

B

ba5.ir@…

ba72.ir@…

bahname.ir@…(ایمیل تبلیغات: بَه نامه)

baqoran.ir@… (با قرآن)

ba-qoran.ir@… (با قرآن)

behresan.ir@… (بهرسان)

behras.ir@… (بهرس)

beras.ir@…

beres.ir@…

borov.ir@… (برو)

boru.ir@…

buro.ir@…

buru.ir@… (برو )

C

———-

D

dorha.ir@…(درّها)

E

emaile.ir@… (ایمیله)

ennama.ir@… (این است وجز این نیست. برای کلام وحیانی)

enni.ir@… (همانا من)

envan.ir@… (عنوان)

enqa.ir@… (گلچیین)

F

filebar.ir@… (فایل بر)

foroshiye.ir@… (ایمیل تجارت)

fouz.ir@…  (رستگاری)

G

————–

H

haza.ir@…  (این)

hobb.ir@…  (دوستی)

hidor.ir@…  (های درّ)

hinur.ir@…  (های نور)

hipost.ir@…  (های پست)

hizar.ir@…  (های زر)

I

   i72.ir@…

inwr.ir@… (آی نور)

itike.ir@… (آی تیکه)

J

janami.ir@…(جانمی)

K

khayr.ir@… (خیر)

L

—————

M

mufid.ir@… (مفید)

maaraz.ir@… (نمایشگاه)

N

 nael.ir@… (نائل)

naele.ir@… (نائله)

nayel.ir@… (نایل)

nayini.ir@… (نایینی)

nayl.ir@… (نَیل)

neyl.ir@… (نِیل)

O

o40.ir@… (دفتر چهل)

o70.ir@… (دفتر هفتاد)

o72.ir@… (دفتر هفتاد و دو)

ohst.ir@…  مخفف

offices happiness sadness thought

orfi.ir@… (عرفی)

orfy.ir@…  (عرفی)

onsa.ir@… (زن)

P

————–

Q

qesar.ir@…(سخن کوتاه)

qarat.ir@… (قرائة)

qasire.ir@…  (سخن کوتاه برای بانوان)

R

racy.ir@… ( راسی )

S

saey.ir@… (موقع سعی)

T

talak.ir@… (تلک)

tikeh.ir@…(تیکه)

U

————-

v

vajd.ir@… (موقع وجد)

W

————-

x

—————-

Y

ya1.ir@…

ya5.ir@…

Z

zargo.ir@…

zayf.ir@… (مهمان)

عددی

www.7-2.ir@…

جمع کل: بیست میلیون و صد و پنجاه هزار تومان با تخفیف پانزده میلیون تومان.

فروشنده: نام و نام خانوادگی؛ تلفن همراه؛   امضاء   خریدار: نام و نام خانوادگی؛ تلفن همراه مهم؛  امضاء


نمونه سند ایمیل خوب از دفتر کل ایمیل ملا


ثروت دفاتر شادی و غم و اندیشه ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شرح به صورت خلاصه

الف: دفتر کل ایمیل ملا

دفتر کل ایمیل ملا دارای هفتاد وبسایت به ثبت رسیده است. در نشانی اینترنتی https://yallah.ir/ می توانید آنها را ملاحظه فرمایید.

هر وبسایت حد اقل هزار ایمیل ممتاز دارد. که میشود هفتاد هزار ایمیل ممتاز که نرخ فعلی آن دویست هزار تومان است جمعا قیمت ایمیلهای ممتاز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

با عنایت به لغات موجود در لغت نامه دهخدا و کلمات رایج وارد شده در فارسی هر وبسایت یک میلیون صد و پنجاه هزار ایمیل خوب دارد. که در نتیجه می شود هشتاد میلیون پنجاه هزار ایمیل خوب که نرخ فعلی (۱۴۰۳) هر ایمیل خوب نود هزار تومان است. جمعا می شود ۷,۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.

باء: کتابخانه منزل

کتابخانه منزل طراحی شده در سه رده با داشتن سیصد جلد کتاب و بیش شش هزار فایل در نوع ممتاز عالی خود و داشتن پشتیوانه یکصد هزار جلد کتاب الکترونیک، حدود دو ملیون فایل و وبسایت کتابگو دات آی آر http://www.ketabgo.ir/ ارزش مادی آن مشابه دفتر ایمیل ملا ارزیابی می شود.

جیم: پنجاه وبسایت

جیم: پنجاه وبسایت و تعدادی وبلاگ به شرح مذکور در وبسایت https://www.mulla.ir/ رمز مطالب محافظت شده آن برای کوتاه مدت و اشتراک (۱۴۰۳) سالیانه ۱۱۰,۰۰۰ تومان به فروش میرسد. که ارزش مادی آنها هم مشابه دفتر کل ایمیل ملا ارزیابی می شود.

دال: سایر طرحها که دارای یک صد دامنه می باشد

طرح های منتشر نشده و بعضی تألیفات و بعضی جزئیات دیگر ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ارزیابی می شود.

بنابر این ثروت دفاتر شادی و غم و اندیشه ۲۴,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ارزیابی می شود که پیشبینی می شود که دو سوم آن (۱۶,۴۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳) مخارج بسته بندی و فروش و پشتیبانی و غیره باشد .

نکته: فروش چنین سرمایه ای در طول یک نسل (۲۰ سال یا بیشتر) میسر و ممکن خواهد بود.

نکته دوم: خمس این ثروت (بجر دفتر کل ایمیل ملا) پرداخت نگردیده است و امکان پرداخت از اصل و یا قیمت آن پس از فروش بلا مانع می باشد.

توتستان اندیشه

توتستان اندیشه