با شما در شادی و غم و اندیشه * میخره و میفروشه همیشه